Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu „Fascynująca Chemia”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Anna Dąbrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Dąbrowska, ul. Nowowiejska 6/40 , 00-649 Warszawa, NIP: 9191793073
 2. Fundatorem nagrody jest Wydawnictwo Naukowe PWN SA, ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook, ani Instagram. “Facebook” oraz “Instagram” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/www.instagram.com (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram
 2. Konkurs trwa od 14.07.2020. do 19.07.2020 do godziny 23:59.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 20.07.2020. za pośrednictwem FanPage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na napisanie pod jednym z postów konkursowych odpowiedzi na pytanie “Co Twoim zdaniem sprawia, że chemia jest fascynująca?”.
 2. Każdy uczestnik może dodać dowolną ilość odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wybranych 2 zwycięzców.
 4. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą odpowiedź, która ich zdaniem jest najbardziej kreatywne – w ten sposób
  zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub Instagramie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest książka “Fascynująca Chemia”
 2. Nagroda zostanie przesłana pocztą.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.