Regulamin kursu online

§ 1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Platformie kursy.paniodchemii.pl,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://paniodchemii.pl/regulamin-kursu-online, 
 5. Platforma – strona internetowa należąca do Sprzedawcy dostępna pod adresem kursy.paniodchemii.pl,
 6. Sprzedawca – Anna Dąbrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Anna Dąbrowska”, ul. Basaja “Rysia” 9, 22-500 Hrubieszów, NIP: 9191793073

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem korzystania z Platformy i każdorazowo korzystania z kursów jest akceptacja poniższego regulaminu.
 2. W przypadku nieakceptowania jakiejkolwiek części Regulaminu, prosimy o nie korzystanie z usług oraz opuszczenie stron platformy.

§3
RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Platforma służy do zakupu kursów online drogą elektroniczną.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§4
REJESTRACJA

 1. Platforma działa w systemie online.
 2. Warunkiem korzystania z Platformy jest zaakceptowanie Regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w Platformie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Kupujący otrzymuje link aktywacyjny wysłany na podany przy rejestracji adres email. Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do platformy edukacyjnej. W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane w panelu administracyjnym.
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe.
 4. Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z Platformy.
 5. Za dostęp do panelu odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.

§5
WARUNKI KORZYSTANIA Z KURSÓW

 1. Kursy są dostępne w formie darmowej oraz płatnej. W przypadku kursów darmowych, dostęp do kursu zostaje przyznany bezpośrednio po wykupieniu na Platformie za kwotę 0 zł. W przypadku kursów płatnych dostęp zostaje przyznany po zaksięgowaniu opłaty na koncie.
 2. Kupujący będzie mógł korzystać z kursu po wcześniejszym zalogowaniu się na platformę. Jeżeli w opisie produktu nie zostało wskazane inaczej, kurs dostępny będzie dla Kupującego przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu.
 3. Płatność za kursy realizowane są przez system płatności www.tpay.com.
 4. Wszystkie ceny oferowanych produktów są cenami brutto.
 5. Kursy online są dostępne w formie pojedynczych lekcji lub w formie pakietów. W skład kursu wchodzi materiał wideo, prezentacja oraz notatki w formie elektronicznej. Szczegółowy opis każdej lekcji znajduje się na odpowiedniej stronie platformy kursowej.

§6
PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do przebiegu i
  zawartości zajęć przysługują Sprzedawcy. Zawierając Umowę, Kupujący nie nabywa jakichkolwiek praw ani licencji. Korzystanie z nagrań zajęć lub samych tylko prezentacji dopuszczalne jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 2. Kopiowanie, rozpowszechnianie treści znajdujących się na portlau kursy.paniodchemii.pl jest zabronione.

§7
GWARANCJA I REKLAMACJA

 1. Wszelkie sugestie lub roszczenia dotyczące kursów należy zgłaszać bezpośrednio Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
  ania@paniodchemii.pl.
 2. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony.
 3. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§8
KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną, którego wzór można znaleźć pod adresem http://paniodchemii.pl/regulaminy-i-wzory-dokumentow/

§9
DANE OSOBOWE

 1. Zawierając Umowę ze Sprzedawcą, Kupujący przekazuje Sprzedawcy dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy, tj. imię i nazwisko oraz swój adres email.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe przekazane mu przez Kupującego wyłącznie w celu realizacji Umowy. Dane te będą przechowywane przez Sprzedawcę do czasu przedawnienie roszczeń z tytułu Umowy.
 3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego również w celu wystawienia faktury, jak również w celu uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej Sprzedawcy. Faktury zawierające dane osobowe Kupującego będą przechowywane w dokumentacji księgowej Sprzedawcy przez czas wymagany przez przepisy prawa.
 4. Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy lub złoży reklamację, dane osobowe Kupującego będą również przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub realizacji procedury reklamacyjnej.
 5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
 6. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Sprzedawca nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Sprzedawca zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 10. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 11. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Sprzedawcę:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym w celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 12. Sprzedawca może odmówić Kupującemu realizacji niektórych jego uprawnień spośród wskazanych w ust. 11 powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych przez Sprzedawcę. Przykładowo, Sprzedawca może odmówić Kupującemu usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez niego zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy.
 13. Uprawnienia, o których mowa w ust. 11 powyżej, Użytkownik może realizować, kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej (ania@paniodchemii.pl).

 §10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany kanałem paniodchemii.pl, zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2019r.